کمترین: 
538.13
بیشترین: 
549.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 5 آبان 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 5 آبان 1396 , 549.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/05 00:00","price":542.25},{"date":"1396/08/05 00:32","price":542.88},{"date":"1396/08/05 01:00","price":542.63},{"date":"1396/08/05 04:00","price":542},{"date":"1396/08/05 04:32","price":542.5},{"date":"1396/08/05 05:32","price":542.63},{"date":"1396/08/05 06:00","price":542.25},{"date":"1396/08/05 06:32","price":542.38},{"date":"1396/08/05 07:32","price":542.13},{"date":"1396/08/05 08:32","price":542.25},{"date":"1396/08/05 09:32","price":541.75},{"date":"1396/08/05 10:00","price":541.38},{"date":"1396/08/05 10:32","price":541.63},{"date":"1396/08/05 11:00","price":539.38},{"date":"1396/08/05 11:32","price":542.13},{"date":"1396/08/05 12:00","price":541.5},{"date":"1396/08/05 12:32","price":541.38},{"date":"1396/08/05 13:00","price":539.63},{"date":"1396/08/05 13:32","price":540.75},{"date":"1396/08/05 14:08","price":539.88},{"date":"1396/08/05 14:32","price":539.38},{"date":"1396/08/05 15:00","price":540.63},{"date":"1396/08/05 15:32","price":539.38},{"date":"1396/08/05 16:00","price":538.13},{"date":"1396/08/05 16:32","price":539.75},{"date":"1396/08/05 17:00","price":540.38},{"date":"1396/08/05 17:32","price":543.88},{"date":"1396/08/05 18:00","price":546.63},{"date":"1396/08/05 18:32","price":546.38},{"date":"1396/08/05 19:00","price":548.63},{"date":"1396/08/05 19:32","price":549.63},{"date":"1396/08/05 20:08","price":547.63},{"date":"1396/08/05 20:32","price":548.38},{"date":"1396/08/05 21:00","price":547.63},{"date":"1396/08/05 21:32","price":549.63},{"date":"1396/08/05 22:00","price":548.63},{"date":"1396/08/05 22:32","price":548.88},{"date":"1396/08/05 23:00","price":549.38},{"date":"1396/08/05 23:32","price":549.13}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399