کمترین: 
966.8
بیشترین: 
537412
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 5 آبان 1396
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 5 آبان 1396 , 537285 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399