کمترین: 
1.8337
بیشترین: 
1.8748
قیمت نفت کوره امروز 5 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 5 آبان 1396 , 1.8702 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/05 00:00","price":1.8508},{"date":"1396/08/05 00:32","price":1.8525},{"date":"1396/08/05 01:00","price":1.8523},{"date":"1396/08/05 02:08","price":1.8477},{"date":"1396/08/05 02:32","price":1.847},{"date":"1396/08/05 03:00","price":1.8458},{"date":"1396/08/05 03:32","price":1.8453},{"date":"1396/08/05 04:00","price":1.8458},{"date":"1396/08/05 04:32","price":1.8487},{"date":"1396/08/05 05:00","price":1.8491},{"date":"1396/08/05 05:32","price":1.8509},{"date":"1396/08/05 06:00","price":1.8516},{"date":"1396/08/05 06:32","price":1.8523},{"date":"1396/08/05 07:08","price":1.852},{"date":"1396/08/05 07:32","price":1.851},{"date":"1396/08/05 08:00","price":1.8516},{"date":"1396/08/05 08:32","price":1.8515},{"date":"1396/08/05 09:00","price":1.8521},{"date":"1396/08/05 09:32","price":1.8507},{"date":"1396/08/05 10:00","price":1.8495},{"date":"1396/08/05 10:32","price":1.8498},{"date":"1396/08/05 11:00","price":1.8438},{"date":"1396/08/05 11:32","price":1.851},{"date":"1396/08/05 12:00","price":1.8479},{"date":"1396/08/05 12:32","price":1.847},{"date":"1396/08/05 13:00","price":1.8434},{"date":"1396/08/05 13:32","price":1.8451},{"date":"1396/08/05 14:08","price":1.8419},{"date":"1396/08/05 14:32","price":1.8417},{"date":"1396/08/05 15:00","price":1.8435},{"date":"1396/08/05 15:32","price":1.8392},{"date":"1396/08/05 16:00","price":1.8337},{"date":"1396/08/05 16:32","price":1.8413},{"date":"1396/08/05 17:00","price":1.8422},{"date":"1396/08/05 17:32","price":1.851},{"date":"1396/08/05 18:00","price":1.8595},{"date":"1396/08/05 18:32","price":1.8607},{"date":"1396/08/05 19:00","price":1.8691},{"date":"1396/08/05 19:32","price":1.8748},{"date":"1396/08/05 20:08","price":1.8663},{"date":"1396/08/05 20:32","price":1.8685},{"date":"1396/08/05 21:00","price":1.8654},{"date":"1396/08/05 21:32","price":1.8724},{"date":"1396/08/05 22:00","price":1.8678},{"date":"1396/08/05 23:00","price":1.87},{"date":"1396/08/05 23:32","price":1.8702}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399