کمترین: 
966.9
بیشترین: 
536614
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 5 آبان 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 5 آبان 1396 , 536487 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399