کمترین: 
58.93
بیشترین: 
60.42
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 5 آبان 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 5 آبان 1396 , 60.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/05 00:00","price":59.48},{"date":"1396/08/05 00:32","price":59.55},{"date":"1396/08/05 01:00","price":59.48},{"date":"1396/08/05 01:32","price":59.47},{"date":"1396/08/05 04:00","price":59.35},{"date":"1396/08/05 04:32","price":59.41},{"date":"1396/08/05 05:00","price":59.4},{"date":"1396/08/05 05:32","price":59.41},{"date":"1396/08/05 06:00","price":59.35},{"date":"1396/08/05 06:32","price":59.37},{"date":"1396/08/05 07:08","price":59.38},{"date":"1396/08/05 07:32","price":59.35},{"date":"1396/08/05 08:00","price":59.38},{"date":"1396/08/05 08:32","price":59.37},{"date":"1396/08/05 09:00","price":59.38},{"date":"1396/08/05 09:32","price":59.36},{"date":"1396/08/05 10:00","price":59.31},{"date":"1396/08/05 10:32","price":59.34},{"date":"1396/08/05 11:00","price":59.2},{"date":"1396/08/05 11:32","price":59.38},{"date":"1396/08/05 12:00","price":59.31},{"date":"1396/08/05 12:32","price":59.23},{"date":"1396/08/05 13:00","price":59.16},{"date":"1396/08/05 13:32","price":59.15},{"date":"1396/08/05 14:32","price":59.2},{"date":"1396/08/05 15:32","price":59.05},{"date":"1396/08/05 16:00","price":58.93},{"date":"1396/08/05 16:32","price":59.1},{"date":"1396/08/05 17:00","price":59.17},{"date":"1396/08/05 17:32","price":59.73},{"date":"1396/08/05 18:00","price":59.91},{"date":"1396/08/05 18:32","price":59.88},{"date":"1396/08/05 19:00","price":60.23},{"date":"1396/08/05 19:32","price":60.37},{"date":"1396/08/05 20:08","price":60.2},{"date":"1396/08/05 20:32","price":60.34},{"date":"1396/08/05 21:00","price":60.24},{"date":"1396/08/05 21:32","price":60.38},{"date":"1396/08/05 22:00","price":60.42},{"date":"1396/08/05 22:32","price":60.4},{"date":"1396/08/05 23:00","price":60.42},{"date":"1396/08/05 23:32","price":60.41}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399