کمترین: 
52.38
بیشترین: 
53.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 5 آبان 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 5 آبان 1396 , 53.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/05 00:00","price":52.74},{"date":"1396/08/05 00:32","price":52.84},{"date":"1396/08/05 02:08","price":52.73},{"date":"1396/08/05 03:00","price":52.7},{"date":"1396/08/05 03:32","price":52.67},{"date":"1396/08/05 04:00","price":52.66},{"date":"1396/08/05 04:32","price":52.7},{"date":"1396/08/05 05:32","price":52.69},{"date":"1396/08/05 06:00","price":52.66},{"date":"1396/08/05 06:32","price":52.64},{"date":"1396/08/05 07:08","price":52.62},{"date":"1396/08/05 09:32","price":52.59},{"date":"1396/08/05 10:32","price":52.62},{"date":"1396/08/05 11:00","price":52.55},{"date":"1396/08/05 11:32","price":52.67},{"date":"1396/08/05 12:00","price":52.62},{"date":"1396/08/05 12:32","price":52.59},{"date":"1396/08/05 13:00","price":52.52},{"date":"1396/08/05 13:32","price":52.55},{"date":"1396/08/05 14:08","price":52.52},{"date":"1396/08/05 14:32","price":52.56},{"date":"1396/08/05 15:00","price":52.58},{"date":"1396/08/05 15:32","price":52.45},{"date":"1396/08/05 16:00","price":52.38},{"date":"1396/08/05 16:32","price":52.48},{"date":"1396/08/05 17:00","price":52.59},{"date":"1396/08/05 17:32","price":53.28},{"date":"1396/08/05 18:00","price":53.41},{"date":"1396/08/05 18:32","price":53.42},{"date":"1396/08/05 19:00","price":53.7},{"date":"1396/08/05 19:32","price":53.77},{"date":"1396/08/05 20:08","price":53.7},{"date":"1396/08/05 20:32","price":53.83},{"date":"1396/08/05 21:00","price":53.7},{"date":"1396/08/05 21:32","price":53.74},{"date":"1396/08/05 22:00","price":53.88},{"date":"1396/08/05 22:32","price":53.89},{"date":"1396/08/05 23:00","price":53.97}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399