کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 4 آبان 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 4 آبان 1396 , 55.59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 22:32","price":},{"date":"1396/08/04 23:00","price":55.59}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399