کمترین: 
4032
بیشترین: 
4032
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تمام سکه امروز پایین امروز 4 آبان 1396
قیمت تمام سکه تاریخ پاییندر تاریخ 4 آبان 1396 , 4032 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 22:30","price":4032}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399