کمترین: 
0
بیشترین: 
1309000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تمام سکه امروز پایین امروز 4 آبان 1396
قیمت تمام سکه تاریخ پاییندر تاریخ 4 آبان 1396 , 715.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 22:30","price":0},{"date":"1396/08/04 22:30","price":3448.9},{"date":"1396/08/04 22:30","price":1309000},{"date":"1396/08/04 22:30","price":4828},{"date":"1396/08/04 22:30","price":4078.7},{"date":"1396/08/04 22:30","price":529900},{"date":"1396/08/04 22:30","price":5374},{"date":"1396/08/04 22:30","price":4575.5},{"date":"1396/08/04 22:30","price":939},{"date":"1396/08/04 22:30","price":1109},{"date":"1396/08/04 22:30","price":918},{"date":"1396/08/04 22:30","price":520.2},{"date":"1396/08/04 22:30","price":0},{"date":"1396/08/04 22:30","price":3038.5},{"date":"1396/08/04 22:30","price":2696.7},{"date":"1396/08/04 22:30","price":3211},{"date":"1396/08/04 22:30","price":2658.9},{"date":"1396/08/04 22:30","price":0},{"date":"1396/08/04 22:30","price":3487.9},{"date":"1396/08/04 22:30","price":4163},{"date":"1396/08/04 22:30","price":50.6},{"date":"1396/08/04 22:30","price":420.4},{"date":"1396/08/04 22:30","price":493},{"date":"1396/08/04 22:30","price":548},{"date":"1396/08/04 22:30","price":430.5},{"date":"1396/08/04 22:30","price":501},{"date":"1396/08/04 22:30","price":11406.4},{"date":"1396/08/04 22:30","price":0},{"date":"1396/08/04 22:30","price":919.7},{"date":"1396/08/04 22:30","price":947.3},{"date":"1396/08/04 22:30","price":0},{"date":"1396/08/04 22:30","price":8958.9},{"date":"1396/08/04 22:30","price":296.6},{"date":"1396/08/04 22:30","price":0},{"date":"1396/08/04 22:30","price":9142},{"date":"1396/08/04 22:30","price":0},{"date":"1396/08/04 22:30","price":0},{"date":"1396/08/04 22:30","price":53.3},{"date":"1396/08/04 22:30","price":3272.8},{"date":"1396/08/04 22:30","price":2536.1},{"date":"1396/08/04 22:30","price":442.1},{"date":"1396/08/04 22:30","price":815.1},{"date":"1396/08/04 22:30","price":10408.3},{"date":"1396/08/04 22:30","price":0},{"date":"1396/08/04 22:30","price":2030.7},{"date":"1396/08/04 22:30","price":715.1}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399