کمترین: 
11406.4
بیشترین: 
11406.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 4 آبان 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 4 آبان 1396 , 11406.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 09:50","price":11406.4}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399