کمترین: 
50.6
بیشترین: 
50.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 4 آبان 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 4 آبان 1396 , 50.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 09:50","price":50.6}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399