کمترین: 
0.64
بیشترین: 
539616
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 4 آبان 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 4 آبان 1396 , 52.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 00:32","price":24.46},{"date":"1396/08/04 02:08","price":16.939},{"date":"1396/08/04 02:32","price":539532},{"date":"1396/08/04 03:08","price":359.48},{"date":"1396/08/04 03:32","price":113.61},{"date":"1396/08/04 04:08","price":539363},{"date":"1396/08/04 04:32","price":0.64},{"date":"1396/08/04 05:08","price":17.07},{"date":"1396/08/04 05:32","price":145.62},{"date":"1396/08/04 06:08","price":2.146},{"date":"1396/08/04 06:32","price":1.9241},{"date":"1396/08/04 07:00","price":539616},{"date":"1396/08/04 07:32","price":16148},{"date":"1396/08/04 08:32","price":519.79},{"date":"1396/08/04 09:00","price":1.3111},{"date":"1396/08/04 09:32","price":1282},{"date":"1396/08/04 10:00","price":52.11},{"date":"1396/08/04 10:32","price":52.05},{"date":"1396/08/04 11:00","price":51.98},{"date":"1396/08/04 11:32","price":52.02},{"date":"1396/08/04 12:32","price":52.11},{"date":"1396/08/04 13:08","price":52.16},{"date":"1396/08/04 13:32","price":52.23},{"date":"1396/08/04 14:08","price":52.28},{"date":"1396/08/04 14:32","price":52.17},{"date":"1396/08/04 15:00","price":52.16},{"date":"1396/08/04 15:32","price":52.12},{"date":"1396/08/04 16:08","price":52.24},{"date":"1396/08/04 16:32","price":52.19},{"date":"1396/08/04 17:08","price":52.12},{"date":"1396/08/04 17:32","price":52.09},{"date":"1396/08/04 18:08","price":52.05},{"date":"1396/08/04 18:32","price":52.16},{"date":"1396/08/04 19:00","price":52.42},{"date":"1396/08/04 19:32","price":52.39},{"date":"1396/08/04 20:08","price":52.45},{"date":"1396/08/04 20:32","price":52.37},{"date":"1396/08/04 21:08","price":52.45},{"date":"1396/08/04 21:32","price":52.59},{"date":"1396/08/04 22:00","price":52.63},{"date":"1396/08/04 22:32","price":52.64},{"date":"1396/08/04 23:32","price":52.66}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398