کمترین: 
1.8177
بیشترین: 
539363
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 4 آبان 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 4 آبان 1396 , 2.898 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 00:08","price":2.929},{"date":"1396/08/04 00:32","price":531500},{"date":"1396/08/04 01:08","price":2.4885},{"date":"1396/08/04 02:08","price":1820},{"date":"1396/08/04 02:32","price":7.282},{"date":"1396/08/04 03:08","price":1.8177},{"date":"1396/08/04 03:32","price":6.3631},{"date":"1396/08/04 04:08","price":1278.81},{"date":"1396/08/04 04:32","price":10.402},{"date":"1396/08/04 05:08","price":539363},{"date":"1396/08/04 05:32","price":2.809},{"date":"1396/08/04 06:08","price":52.1},{"date":"1396/08/04 06:32","price":3229},{"date":"1396/08/04 07:00","price":538799},{"date":"1396/08/04 07:32","price":5123},{"date":"1396/08/04 08:00","price":3541.39},{"date":"1396/08/04 08:32","price":13571},{"date":"1396/08/04 09:00","price":1281.7},{"date":"1396/08/04 09:32","price":768.5},{"date":"1396/08/04 10:00","price":2.926},{"date":"1396/08/04 10:32","price":2.923},{"date":"1396/08/04 11:00","price":2.926},{"date":"1396/08/04 11:32","price":2.922},{"date":"1396/08/04 12:08","price":2.905},{"date":"1396/08/04 12:32","price":2.909},{"date":"1396/08/04 13:08","price":2.899},{"date":"1396/08/04 13:32","price":2.884},{"date":"1396/08/04 14:08","price":2.889},{"date":"1396/08/04 14:32","price":2.884},{"date":"1396/08/04 15:00","price":2.868},{"date":"1396/08/04 15:32","price":2.884},{"date":"1396/08/04 16:08","price":2.88},{"date":"1396/08/04 16:32","price":2.883},{"date":"1396/08/04 17:08","price":2.887},{"date":"1396/08/04 17:32","price":2.889},{"date":"1396/08/04 18:08","price":2.893},{"date":"1396/08/04 18:32","price":2.888},{"date":"1396/08/04 19:00","price":2.898},{"date":"1396/08/04 19:32","price":2.899},{"date":"1396/08/04 20:08","price":2.897},{"date":"1396/08/04 21:08","price":2.902},{"date":"1396/08/04 21:32","price":2.901},{"date":"1396/08/04 22:00","price":2.886},{"date":"1396/08/04 22:32","price":2.897},{"date":"1396/08/04 23:00","price":2.894},{"date":"1396/08/04 23:32","price":2.898}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398