کمترین: 
0.0156
بیشترین: 
539641
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 4 آبان 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 4 آبان 1396 , 1.7503 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 00:08","price":1.7367},{"date":"1396/08/04 00:32","price":0.443},{"date":"1396/08/04 02:08","price":1.5334},{"date":"1396/08/04 02:32","price":5492.13},{"date":"1396/08/04 03:08","price":0.584},{"date":"1396/08/04 03:32","price":5741.4},{"date":"1396/08/04 04:08","price":220.98},{"date":"1396/08/04 04:32","price":0.0577},{"date":"1396/08/04 05:08","price":16.97},{"date":"1396/08/04 05:32","price":9015},{"date":"1396/08/04 06:08","price":1.3274},{"date":"1396/08/04 06:32","price":0.0156},{"date":"1396/08/04 07:00","price":344.38},{"date":"1396/08/04 08:00","price":28257.17},{"date":"1396/08/04 08:32","price":105.46},{"date":"1396/08/04 09:00","price":539641},{"date":"1396/08/04 09:32","price":128885},{"date":"1396/08/04 10:00","price":1.734},{"date":"1396/08/04 10:32","price":1.7321},{"date":"1396/08/04 11:00","price":1.7306},{"date":"1396/08/04 11:32","price":1.7311},{"date":"1396/08/04 12:08","price":1.7263},{"date":"1396/08/04 12:32","price":1.7264},{"date":"1396/08/04 13:08","price":1.7263},{"date":"1396/08/04 13:32","price":1.725},{"date":"1396/08/04 14:08","price":1.7247},{"date":"1396/08/04 14:32","price":1.7194},{"date":"1396/08/04 15:00","price":1.7173},{"date":"1396/08/04 15:32","price":1.7193},{"date":"1396/08/04 16:08","price":1.7241},{"date":"1396/08/04 16:32","price":1.7126},{"date":"1396/08/04 17:08","price":1.7188},{"date":"1396/08/04 17:32","price":1.7165},{"date":"1396/08/04 18:08","price":1.7203},{"date":"1396/08/04 18:32","price":1.7207},{"date":"1396/08/04 19:00","price":1.7334},{"date":"1396/08/04 19:32","price":1.7319},{"date":"1396/08/04 20:08","price":1.7363},{"date":"1396/08/04 20:32","price":1.74},{"date":"1396/08/04 21:08","price":1.7434},{"date":"1396/08/04 21:32","price":1.7527},{"date":"1396/08/04 22:00","price":1.75},{"date":"1396/08/04 22:32","price":1.7505},{"date":"1396/08/04 23:00","price":1.7493},{"date":"1396/08/04 23:32","price":1.7503}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398