کمترین: 
2.924
بیشترین: 
538731
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 4 آبان 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 4 آبان 1396 , 540.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 00:08","price":533.13},{"date":"1396/08/04 00:32","price":538731},{"date":"1396/08/04 04:08","price":2.924},{"date":"1396/08/04 04:32","price":52.15},{"date":"1396/08/04 05:08","price":965},{"date":"1396/08/04 06:32","price":1248.78},{"date":"1396/08/04 07:00","price":84.1678},{"date":"1396/08/04 10:00","price":532.13},{"date":"1396/08/04 10:32","price":531.88},{"date":"1396/08/04 11:00","price":530.63},{"date":"1396/08/04 11:32","price":531.13},{"date":"1396/08/04 13:08","price":532.13},{"date":"1396/08/04 13:32","price":534.5},{"date":"1396/08/04 14:08","price":534.88},{"date":"1396/08/04 14:32","price":533.63},{"date":"1396/08/04 15:00","price":533.38},{"date":"1396/08/04 15:32","price":533.13},{"date":"1396/08/04 16:08","price":534.38},{"date":"1396/08/04 16:32","price":533.88},{"date":"1396/08/04 17:08","price":532.5},{"date":"1396/08/04 17:32","price":531.88},{"date":"1396/08/04 18:08","price":533.13},{"date":"1396/08/04 18:32","price":532.63},{"date":"1396/08/04 19:00","price":536.38},{"date":"1396/08/04 19:32","price":535.38},{"date":"1396/08/04 20:08","price":536.13},{"date":"1396/08/04 20:32","price":536.88},{"date":"1396/08/04 21:08","price":537.88},{"date":"1396/08/04 21:32","price":539.88},{"date":"1396/08/04 22:32","price":540.38},{"date":"1396/08/04 23:00","price":540.75},{"date":"1396/08/04 23:32","price":540.63}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398