کمترین: 
1.4514
بیشترین: 
540080
قیمت نفت کوره امروز 4 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 4 آبان 1396 , 1.8434 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 00:08","price":1.8193},{"date":"1396/08/04 00:32","price":296.55},{"date":"1396/08/04 01:08","price":30.276},{"date":"1396/08/04 02:08","price":1.7211},{"date":"1396/08/04 02:32","price":3.065},{"date":"1396/08/04 03:08","price":2.4784},{"date":"1396/08/04 03:32","price":5744},{"date":"1396/08/04 04:08","price":1279.9},{"date":"1396/08/04 04:32","price":7.6199},{"date":"1396/08/04 05:08","price":84.1902},{"date":"1396/08/04 05:32","price":14645},{"date":"1396/08/04 06:08","price":540080},{"date":"1396/08/04 06:32","price":28.829},{"date":"1396/08/04 07:00","price":572.78},{"date":"1396/08/04 08:32","price":13565},{"date":"1396/08/04 09:00","price":1.4514},{"date":"1396/08/04 09:32","price":768.7},{"date":"1396/08/04 10:00","price":1.8169},{"date":"1396/08/04 10:32","price":1.8163},{"date":"1396/08/04 11:00","price":1.8127},{"date":"1396/08/04 11:32","price":1.8144},{"date":"1396/08/04 12:08","price":1.8132},{"date":"1396/08/04 12:32","price":1.815},{"date":"1396/08/04 13:08","price":1.8177},{"date":"1396/08/04 13:32","price":1.8226},{"date":"1396/08/04 14:08","price":1.8228},{"date":"1396/08/04 14:32","price":1.8191},{"date":"1396/08/04 15:00","price":1.8172},{"date":"1396/08/04 15:32","price":1.8164},{"date":"1396/08/04 16:08","price":1.8179},{"date":"1396/08/04 16:32","price":1.817},{"date":"1396/08/04 17:08","price":1.8138},{"date":"1396/08/04 17:32","price":1.8122},{"date":"1396/08/04 18:08","price":1.8143},{"date":"1396/08/04 18:32","price":1.8116},{"date":"1396/08/04 19:00","price":1.8234},{"date":"1396/08/04 19:32","price":1.8196},{"date":"1396/08/04 20:08","price":1.8233},{"date":"1396/08/04 20:32","price":1.8291},{"date":"1396/08/04 21:08","price":1.8329},{"date":"1396/08/04 21:32","price":1.8416},{"date":"1396/08/04 22:00","price":1.8412},{"date":"1396/08/04 22:32","price":1.8433},{"date":"1396/08/04 23:00","price":1.8437},{"date":"1396/08/04 23:32","price":1.8434}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398