کمترین: 
0.2979
بیشترین: 
1273470
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 4 آبان 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 4 آبان 1396 , 59.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 00:08","price":58.47},{"date":"1396/08/04 00:32","price":922},{"date":"1396/08/04 01:08","price":1273470},{"date":"1396/08/04 01:32","price":4850.6},{"date":"1396/08/04 04:08","price":217.39},{"date":"1396/08/04 04:32","price":8532.3},{"date":"1396/08/04 05:08","price":1280.1},{"date":"1396/08/04 05:32","price":25.64},{"date":"1396/08/04 06:32","price":3.545},{"date":"1396/08/04 07:00","price":0.2979},{"date":"1396/08/04 07:32","price":1281.4},{"date":"1396/08/04 08:00","price":0.5162},{"date":"1396/08/04 09:00","price":3544.32},{"date":"1396/08/04 09:32","price":244491},{"date":"1396/08/04 10:00","price":58.38},{"date":"1396/08/04 10:32","price":58.34},{"date":"1396/08/04 11:00","price":58.27},{"date":"1396/08/04 11:32","price":58.31},{"date":"1396/08/04 12:08","price":58.25},{"date":"1396/08/04 12:32","price":58.26},{"date":"1396/08/04 13:08","price":58.27},{"date":"1396/08/04 13:32","price":58.38},{"date":"1396/08/04 14:08","price":58.47},{"date":"1396/08/04 14:32","price":58.3},{"date":"1396/08/04 15:00","price":58.27},{"date":"1396/08/04 16:08","price":58.38},{"date":"1396/08/04 16:32","price":58.32},{"date":"1396/08/04 17:08","price":58.17},{"date":"1396/08/04 17:32","price":58.12},{"date":"1396/08/04 18:08","price":58.21},{"date":"1396/08/04 18:32","price":58.29},{"date":"1396/08/04 19:00","price":58.65},{"date":"1396/08/04 19:32","price":58.56},{"date":"1396/08/04 20:08","price":58.63},{"date":"1396/08/04 20:32","price":58.73},{"date":"1396/08/04 21:08","price":58.86},{"date":"1396/08/04 21:32","price":59.14},{"date":"1396/08/04 22:00","price":59.3},{"date":"1396/08/04 23:00","price":59.35},{"date":"1396/08/04 23:32","price":59.34}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398