کمترین: 
55.59
بیشترین: 
55.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 3 آبان 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 3 آبان 1396 , 55.59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 14:32","price":55.59}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398