کمترین: 
5358
بیشترین: 
5366
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 3 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 3 آبان 1396 , 5360 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 10:40","price":5360},{"date":"1396/08/03 11:20","price":5365},{"date":"1396/08/03 12:20","price":5366},{"date":"1396/08/03 12:40","price":5361},{"date":"1396/08/03 13:10","price":5360},{"date":"1396/08/03 13:20","price":5358},{"date":"1396/08/03 14:10","price":5360}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398