کمترین: 
4810
بیشترین: 
4820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 3 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 3 آبان 1396 , 4820 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 10:10","price":4810},{"date":"1396/08/03 10:40","price":4815},{"date":"1396/08/03 12:00","price":4818},{"date":"1396/08/03 12:20","price":4817},{"date":"1396/08/03 12:30","price":4815},{"date":"1396/08/03 16:40","price":4820}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398