کمترین: 
9128.7
بیشترین: 
9128.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 3 آبان 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 3 آبان 1396 , 9128.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":9128.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398