کمترین: 
50.5
بیشترین: 
50.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 3 آبان 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 3 آبان 1396 , 50.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":50.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398