کمترین: 
51.98
بیشترین: 
52.55
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 3 آبان 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 3 آبان 1396 , 52.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 00:32","price":52.55},{"date":"1396/08/03 01:08","price":52.53},{"date":"1396/08/03 02:32","price":52.52},{"date":"1396/08/03 03:00","price":52.47},{"date":"1396/08/03 03:32","price":52.45},{"date":"1396/08/03 04:00","price":52.47},{"date":"1396/08/03 04:32","price":52.45},{"date":"1396/08/03 05:08","price":52.4},{"date":"1396/08/03 05:32","price":52.42},{"date":"1396/08/03 06:08","price":52.45},{"date":"1396/08/03 06:32","price":52.44},{"date":"1396/08/03 07:00","price":52.41},{"date":"1396/08/03 07:32","price":52.42},{"date":"1396/08/03 08:00","price":52.44},{"date":"1396/08/03 08:32","price":52.41},{"date":"1396/08/03 09:32","price":52.34},{"date":"1396/08/03 10:32","price":52.36},{"date":"1396/08/03 11:08","price":52.34},{"date":"1396/08/03 11:32","price":52.36},{"date":"1396/08/03 12:00","price":52.33},{"date":"1396/08/03 12:32","price":52.23},{"date":"1396/08/03 13:00","price":52.19},{"date":"1396/08/03 14:32","price":52.34},{"date":"1396/08/03 15:08","price":52.31},{"date":"1396/08/03 15:32","price":52.3},{"date":"1396/08/03 16:08","price":52.28},{"date":"1396/08/03 16:32","price":52.2},{"date":"1396/08/03 17:32","price":52.24},{"date":"1396/08/03 18:00","price":52.17},{"date":"1396/08/03 18:32","price":52.24},{"date":"1396/08/03 19:00","price":52.13},{"date":"1396/08/03 20:00","price":51.98},{"date":"1396/08/03 20:32","price":52.14},{"date":"1396/08/03 21:00","price":52.02},{"date":"1396/08/03 21:32","price":52.03},{"date":"1396/08/03 22:08","price":52.19},{"date":"1396/08/03 22:32","price":52.16},{"date":"1396/08/03 23:00","price":52.2}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399