کمترین: 
2.918
بیشترین: 
2.998
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 3 آبان 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 3 آبان 1396 , 2.925 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 00:08","price":2.992},{"date":"1396/08/03 00:32","price":2.989},{"date":"1396/08/03 02:00","price":2.992},{"date":"1396/08/03 02:32","price":2.99},{"date":"1396/08/03 03:00","price":2.988},{"date":"1396/08/03 03:32","price":2.99},{"date":"1396/08/03 04:00","price":2.989},{"date":"1396/08/03 04:32","price":2.99},{"date":"1396/08/03 05:08","price":2.989},{"date":"1396/08/03 05:32","price":2.987},{"date":"1396/08/03 06:08","price":2.989},{"date":"1396/08/03 07:32","price":2.99},{"date":"1396/08/03 08:00","price":2.993},{"date":"1396/08/03 08:32","price":2.998},{"date":"1396/08/03 09:00","price":2.992},{"date":"1396/08/03 09:32","price":2.981},{"date":"1396/08/03 10:00","price":2.984},{"date":"1396/08/03 10:32","price":2.981},{"date":"1396/08/03 11:08","price":2.985},{"date":"1396/08/03 11:32","price":2.978},{"date":"1396/08/03 12:00","price":2.981},{"date":"1396/08/03 12:32","price":2.979},{"date":"1396/08/03 13:00","price":2.978},{"date":"1396/08/03 14:32","price":2.954},{"date":"1396/08/03 15:32","price":2.938},{"date":"1396/08/03 16:08","price":2.932},{"date":"1396/08/03 16:32","price":2.927},{"date":"1396/08/03 17:08","price":2.933},{"date":"1396/08/03 17:32","price":2.944},{"date":"1396/08/03 18:00","price":2.946},{"date":"1396/08/03 18:32","price":2.953},{"date":"1396/08/03 19:00","price":2.954},{"date":"1396/08/03 20:00","price":2.937},{"date":"1396/08/03 20:32","price":2.938},{"date":"1396/08/03 21:00","price":2.937},{"date":"1396/08/03 21:32","price":2.931},{"date":"1396/08/03 22:08","price":2.918},{"date":"1396/08/03 22:32","price":2.928},{"date":"1396/08/03 23:00","price":2.933},{"date":"1396/08/03 23:32","price":2.925}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399