کمترین: 
529.88
بیشترین: 
535.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 3 آبان 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 3 آبان 1396 , 532.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 00:08","price":534.88},{"date":"1396/08/03 00:32","price":535.75},{"date":"1396/08/03 04:00","price":535.5},{"date":"1396/08/03 04:32","price":535.63},{"date":"1396/08/03 05:08","price":535.25},{"date":"1396/08/03 05:32","price":535.13},{"date":"1396/08/03 06:32","price":534.88},{"date":"1396/08/03 09:32","price":534.75},{"date":"1396/08/03 10:32","price":535.38},{"date":"1396/08/03 11:08","price":535.13},{"date":"1396/08/03 11:32","price":535.63},{"date":"1396/08/03 12:00","price":534.75},{"date":"1396/08/03 12:32","price":532.88},{"date":"1396/08/03 13:00","price":530.88},{"date":"1396/08/03 14:32","price":533.63},{"date":"1396/08/03 15:08","price":532.88},{"date":"1396/08/03 15:32","price":533.13},{"date":"1396/08/03 16:08","price":533.63},{"date":"1396/08/03 16:32","price":532.63},{"date":"1396/08/03 17:32","price":533.63},{"date":"1396/08/03 18:32","price":534.88},{"date":"1396/08/03 19:00","price":532.38},{"date":"1396/08/03 20:00","price":530.63},{"date":"1396/08/03 20:32","price":531.38},{"date":"1396/08/03 21:00","price":529.88},{"date":"1396/08/03 21:32","price":531.88},{"date":"1396/08/03 22:08","price":532.63},{"date":"1396/08/03 22:32","price":532.25},{"date":"1396/08/03 23:00","price":532.88}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398