کمترین: 
1312000
بیشترین: 
1312000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 2 آبان 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 2 آبان 1396 , 1312000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 14:36","price":1312000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398