کمترین: 
623000
بیشترین: 
623000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز پایین امروز 2 آبان 1396
قیمت نیم سکه تاریخ پاییندر تاریخ 2 آبان 1396 , 623000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 12:00","price":623000}
بروزرسانی در تاریخ 31 اردیبهشت 1398