کمترین: 
4793
بیشترین: 
4815
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 2 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 2 آبان 1396 , 4808 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 10:30","price":4793},{"date":"1396/08/02 11:20","price":4803},{"date":"1396/08/02 11:40","price":4805},{"date":"1396/08/02 11:50","price":4803},{"date":"1396/08/02 12:10","price":4808},{"date":"1396/08/02 12:30","price":4810},{"date":"1396/08/02 12:50","price":4814},{"date":"1396/08/02 13:10","price":4815},{"date":"1396/08/02 15:20","price":4813},{"date":"1396/08/02 15:40","price":4808}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398