کمترین: 
11355.9
بیشترین: 
11355.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 2 آبان 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 2 آبان 1396 , 11355.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 09:10","price":11355.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398