کمترین: 
1.6719
بیشترین: 
1.7167
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 2 آبان 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 2 آبان 1396 , 1.7166 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 00:08","price":1.6749},{"date":"1396/08/02 00:32","price":1.6745},{"date":"1396/08/02 02:00","price":1.6758},{"date":"1396/08/02 02:32","price":1.6751},{"date":"1396/08/02 03:00","price":1.6747},{"date":"1396/08/02 04:00","price":1.6755},{"date":"1396/08/02 04:32","price":1.6767},{"date":"1396/08/02 05:00","price":1.6753},{"date":"1396/08/02 05:32","price":1.6769},{"date":"1396/08/02 06:00","price":1.6777},{"date":"1396/08/02 06:32","price":1.6793},{"date":"1396/08/02 07:00","price":1.6812},{"date":"1396/08/02 07:32","price":1.6809},{"date":"1396/08/02 08:00","price":1.6788},{"date":"1396/08/02 08:32","price":1.6789},{"date":"1396/08/02 09:00","price":1.6795},{"date":"1396/08/02 09:32","price":1.6783},{"date":"1396/08/02 10:08","price":1.6754},{"date":"1396/08/02 10:32","price":1.6773},{"date":"1396/08/02 11:32","price":1.6744},{"date":"1396/08/02 12:32","price":1.6719},{"date":"1396/08/02 13:08","price":1.6734},{"date":"1396/08/02 13:32","price":1.684},{"date":"1396/08/02 14:08","price":1.6863},{"date":"1396/08/02 14:32","price":1.6879},{"date":"1396/08/02 15:00","price":1.687},{"date":"1396/08/02 15:32","price":1.6844},{"date":"1396/08/02 16:00","price":1.6858},{"date":"1396/08/02 16:32","price":1.6898},{"date":"1396/08/02 17:00","price":1.6865},{"date":"1396/08/02 17:32","price":1.6878},{"date":"1396/08/02 18:00","price":1.6947},{"date":"1396/08/02 18:32","price":1.6828},{"date":"1396/08/02 19:08","price":1.688},{"date":"1396/08/02 19:32","price":1.6993},{"date":"1396/08/02 20:00","price":1.7058},{"date":"1396/08/02 20:32","price":1.7061},{"date":"1396/08/02 21:00","price":1.7088},{"date":"1396/08/02 21:32","price":1.7103},{"date":"1396/08/02 22:00","price":1.7157},{"date":"1396/08/02 22:32","price":1.7167},{"date":"1396/08/02 23:08","price":1.7159},{"date":"1396/08/02 23:32","price":1.7166}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398