پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
531000
بیشترین: 
532900
قیمت آبشده بنکداری امروز 2 آبان 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 2 آبان 1396 , 531600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 00:05","price":532400},{"date":"1396/08/02 00:10","price":532800},{"date":"1396/08/02 00:15","price":532700},{"date":"1396/08/02 00:20","price":532800},{"date":"1396/08/02 00:35","price":532900},{"date":"1396/08/02 11:10","price":532600},{"date":"1396/08/02 11:20","price":532400},{"date":"1396/08/02 11:30","price":532100},{"date":"1396/08/02 11:40","price":532400},{"date":"1396/08/02 11:50","price":532300},{"date":"1396/08/02 12:05","price":531900},{"date":"1396/08/02 12:10","price":531800},{"date":"1396/08/02 12:15","price":532400},{"date":"1396/08/02 12:20","price":532200},{"date":"1396/08/02 12:30","price":532100},{"date":"1396/08/02 12:35","price":532000},{"date":"1396/08/02 12:40","price":532200},{"date":"1396/08/02 12:45","price":532300},{"date":"1396/08/02 12:50","price":531800},{"date":"1396/08/02 12:55","price":531600},{"date":"1396/08/02 13:05","price":531500},{"date":"1396/08/02 13:15","price":531400},{"date":"1396/08/02 13:20","price":531200},{"date":"1396/08/02 13:25","price":531400},{"date":"1396/08/02 13:35","price":531300},{"date":"1396/08/02 13:45","price":531400},{"date":"1396/08/02 13:50","price":531600},{"date":"1396/08/02 14:00","price":531700},{"date":"1396/08/02 14:05","price":531600},{"date":"1396/08/02 14:20","price":531700},{"date":"1396/08/02 14:25","price":531800},{"date":"1396/08/02 14:30","price":532000},{"date":"1396/08/02 14:40","price":531900},{"date":"1396/08/02 14:50","price":531800},{"date":"1396/08/02 14:55","price":531900},{"date":"1396/08/02 15:00","price":532000},{"date":"1396/08/02 15:05","price":531700},{"date":"1396/08/02 15:10","price":531800},{"date":"1396/08/02 15:15","price":531700},{"date":"1396/08/02 15:20","price":531400},{"date":"1396/08/02 15:25","price":531300},{"date":"1396/08/02 15:30","price":531100},{"date":"1396/08/02 15:35","price":531000},{"date":"1396/08/02 15:45","price":531100},{"date":"1396/08/02 15:50","price":531300},{"date":"1396/08/02 16:00","price":532000},{"date":"1396/08/02 16:15","price":532300},{"date":"1396/08/02 16:30","price":532100},{"date":"1396/08/02 16:50","price":532000},{"date":"1396/08/02 16:55","price":531800},{"date":"1396/08/02 17:00","price":531900},{"date":"1396/08/02 17:05","price":531800},{"date":"1396/08/02 17:15","price":532000},{"date":"1396/08/02 17:25","price":531800},{"date":"1396/08/02 17:30","price":531900},{"date":"1396/08/02 17:40","price":532000},{"date":"1396/08/02 17:55","price":531800},{"date":"1396/08/02 18:00","price":531600},{"date":"1396/08/02 18:05","price":531800},{"date":"1396/08/02 18:10","price":531600},{"date":"1396/08/02 18:15","price":531500},{"date":"1396/08/02 18:25","price":531400},{"date":"1396/08/02 18:30","price":531300},{"date":"1396/08/02 18:35","price":531100},{"date":"1396/08/02 18:40","price":531200},{"date":"1396/08/02 18:50","price":531400},{"date":"1396/08/02 19:05","price":531500},{"date":"1396/08/02 19:15","price":531400},{"date":"1396/08/02 19:20","price":531500},{"date":"1396/08/02 19:30","price":531600},{"date":"1396/08/02 19:35","price":531400},{"date":"1396/08/02 19:45","price":531500},{"date":"1396/08/02 19:55","price":531400},{"date":"1396/08/02 20:15","price":531500},{"date":"1396/08/02 20:25","price":531600},{"date":"1396/08/02 20:30","price":531700},{"date":"1396/08/02 20:40","price":531500},{"date":"1396/08/02 20:55","price":531700},{"date":"1396/08/02 21:00","price":531600},{"date":"1396/08/02 21:05","price":531700},{"date":"1396/08/02 21:10","price":531600},{"date":"1396/08/02 21:15","price":531800},{"date":"1396/08/02 21:20","price":531700},{"date":"1396/08/02 21:25","price":531600},{"date":"1396/08/02 21:40","price":531700},{"date":"1396/08/02 21:50","price":531500},{"date":"1396/08/02 22:05","price":531600},{"date":"1396/08/02 22:10","price":531700},{"date":"1396/08/02 22:30","price":532600},{"date":"1396/08/02 22:50","price":532100},{"date":"1396/08/02 23:20","price":531900},{"date":"1396/08/02 23:25","price":531800},{"date":"1396/08/02 23:30","price":532000},{"date":"1396/08/02 23:40","price":531800},{"date":"1396/08/02 23:45","price":531600},{"date":"1396/08/02 23:50","price":531700},{"date":"1396/08/02 23:55","price":531600}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398