کمترین: 
55.41
بیشترین: 
55.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 1 آبان 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 1 آبان 1396 , 55.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/01 13:00","price":55.41}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398