کمترین: 
2.913
بیشترین: 
2.913
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی مورخ 30 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 30 مهر 1396 , 2.913 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:32","price":2.913}
بروزرسانی در تاریخ 30 فروردین 1398