کمترین: 
2019.1
بیشترین: 
2019.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان مورخ 30 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 30 مهر 1396 , 2019.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:10","price":2019.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398