کمترین: 
10341.2
بیشترین: 
10341.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند مورخ 30 مهر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 30 مهر 1396 , 10341.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:10","price":10341.2}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398