کمترین: 
11348.6
بیشترین: 
11348.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت مورخ 30 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 30 مهر 1396 , 11348.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:10","price":11348.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398