قیمت پوند مورخ 30 مهر 1396

کمترین: 
4526.3
بیشترین: 
4526.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند مورخ 30 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 30 مهر 1396 , 4526.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/30 00:10","price":4526.3}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397