کمترین: 
55.52
بیشترین: 
55.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 29 مهر 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 29 مهر 1396 , 55.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 11:32","price":55.52}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398