قیمت پوند مورخ 29 مهر 1396

کمترین: 
5347
بیشترین: 
5350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند مورخ 29 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 29 مهر 1396 , 5347 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 10:10","price":5348},{"date":"1396/07/29 11:40","price":5349},{"date":"1396/07/29 12:00","price":5350},{"date":"1396/07/29 13:00","price":5349},{"date":"1396/07/29 13:30","price":5347}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397