کمترین: 
4778
بیشترین: 
4790
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 29 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 29 مهر 1396 , 4778 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 10:10","price":4788},{"date":"1396/07/29 10:40","price":4790},{"date":"1396/07/29 12:00","price":4780},{"date":"1396/07/29 12:10","price":4783},{"date":"1396/07/29 12:40","price":4780},{"date":"1396/07/29 13:10","price":4779},{"date":"1396/07/29 13:20","price":4778}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398