کمترین: 
11343.4
بیشترین: 
11348.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 29 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 29 مهر 1396 , 11343.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 09:10","price":11348.6},{"date":"1396/07/29 13:10","price":11343.4}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398