کمترین: 
429.8
بیشترین: 
431.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ مورخ 29 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 29 مهر 1396 , 431.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 09:10","price":429.8},{"date":"1396/07/29 13:10","price":431.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398