کمترین: 
3023.5
بیشترین: 
3036.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن مورخ 29 مهر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 29 مهر 1396 , 3036.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 09:10","price":3023.5},{"date":"1396/07/29 13:10","price":3036.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398