قیمت لیر ترکیه مورخ 29 مهر 1396

کمترین: 
933.3
بیشترین: 
934.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه مورخ 29 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 29 مهر 1396 , 933.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 09:10","price":934.6},{"date":"1396/07/29 13:10","price":933.3}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397