کمترین: 
933.9
بیشترین: 
934.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات مورخ 29 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 29 مهر 1396 , 933.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 09:10","price":934.1},{"date":"1396/07/29 13:10","price":933.9}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398