کمترین: 
0.0109
بیشترین: 
57.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 29 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 29 مهر 1396 , 57.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 00:32","price":0.0109},{"date":"1396/07/29 01:00","price":57.9},{"date":"1396/07/29 13:32","price":57.84}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398