کمترین: 
0.3
بیشترین: 
537412
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی مورخ 29 مهر 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 29 مهر 1396 , 536944 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 00:25","price":0.3},{"date":"1396/07/29 00:45","price":537412},{"date":"1396/07/29 11:30","price":536810},{"date":"1396/07/29 11:35","price":537011},{"date":"1396/07/29 11:40","price":536877},{"date":"1396/07/29 11:55","price":537145},{"date":"1396/07/29 12:05","price":537078},{"date":"1396/07/29 12:10","price":537145},{"date":"1396/07/29 12:20","price":537212},{"date":"1396/07/29 12:25","price":537412},{"date":"1396/07/29 12:35","price":537345},{"date":"1396/07/29 12:40","price":537412},{"date":"1396/07/29 12:45","price":537345},{"date":"1396/07/29 12:50","price":537412},{"date":"1396/07/29 12:55","price":536610},{"date":"1396/07/29 13:15","price":536677},{"date":"1396/07/29 13:20","price":536877},{"date":"1396/07/29 13:25","price":536743},{"date":"1396/07/29 13:30","price":536677},{"date":"1396/07/29 13:35","price":536810},{"date":"1396/07/29 13:40","price":536677},{"date":"1396/07/29 13:55","price":536743},{"date":"1396/07/29 14:20","price":536677},{"date":"1396/07/29 14:30","price":536810},{"date":"1396/07/29 14:35","price":537011},{"date":"1396/07/29 14:40","price":536877},{"date":"1396/07/29 15:05","price":536810},{"date":"1396/07/29 15:10","price":536743},{"date":"1396/07/29 15:15","price":536677},{"date":"1396/07/29 15:25","price":536476},{"date":"1396/07/29 15:45","price":536008},{"date":"1396/07/29 16:05","price":536476},{"date":"1396/07/29 16:15","price":536610},{"date":"1396/07/29 16:25","price":536877},{"date":"1396/07/29 16:35","price":536810},{"date":"1396/07/29 16:55","price":537011},{"date":"1396/07/29 17:00","price":536944}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398