قیمت گاز طبیعی مورخ 29 مهر 1396

کمترین: 
2.907
بیشترین: 
287.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی مورخ 29 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 29 مهر 1396 , 2.907 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 00:00","price":2.907},{"date":"1396/07/29 00:32","price":287.28},{"date":"1396/07/29 01:00","price":2.913},{"date":"1396/07/29 13:32","price":2.907}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397