قیمت بنزین مورخ 29 مهر 1396

کمترین: 
1.6829
بیشترین: 
287.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین مورخ 29 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 29 مهر 1396 , 1.6829 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 00:00","price":1.6829},{"date":"1396/07/29 00:32","price":287.53},{"date":"1396/07/29 01:00","price":1.6841},{"date":"1396/07/29 13:32","price":1.6829}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397