کمترین: 
0.0481
بیشترین: 
1.8089
قیمت نفت کوره امروز 29 مهر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 29 مهر 1396 , 1.8089 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/29 00:00","price":1.8075},{"date":"1396/07/29 00:32","price":0.0481},{"date":"1396/07/29 01:00","price":1.8089}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398